[Vol 04] - Chap 42 - Này, anh hội trưởng ơi!

Từ chap sau mình sẽ không xóa sfx. nữa, vì bên bản Eng (không rõ là từ bản Đức đã thế hay sang Eng mới thế) mà các sfx. xóa đi không dịch, rồi chỗ có chỗ không, chỗ để tiếng Đức mình không hiểu, nên mình quyết định để nguyên sfx.

You Might Also Like